In 2004, JYU JI Enterprise Co., Ltd. was established in Wandan Township in Pingtung